1. Εισαγωγικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι χρήσης υπογραμμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και των δύο μερών μεταξύ του nooxshop.com δικτυακού τόπου (εφεξής «πάροχος») και των χρηστών των nooxshop.com υπηρεσιών (εφεξής «χρήστης»), υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών («σύμβαση παροχής») που συνάπτονται μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου, οι οποίες βρίσκονται στη διεύθυνση διαδικτύου nooxshop.com (εφεξής «ιστότοπος») και ενδεχομένως μέσω οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο όπου υπάρχει ο ιστότοπος. Η συμφωνία ρυθμίζει επίσης τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και άλλες συναφείς νομικές σχέσεις που προκύπτουν από τη χρήση nooxshop.com υπηρεσιών.

Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους όρους χρήσης. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την έκθεση του ακεσότρα στην πλατφόρμα.

nooxshop.com δεν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών προϊόντων, των τιμών, των διαστάσεων, της διαθεσιμότητας ή της ορθότητας των εικόνων. Πριν από κάθε αγορά, σας συνιστούμε να ελέγχετε τα δεδομένα στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος στο οποίο ανακατευθύνεστε από το nooxshop.com. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται από τρίτους και nooxshop.com δεν είναι υπεύθυνο για αυτά.

2. Στοιχείο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Οι παρόντες όροι παρέχουν πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών nooxshop.com και χρησιμεύουν ως νομική συμφωνία μεταξύ σας. και nooxshop.com. Με την πρόσβαση σε nooxshop.com και άλλες χρήσεις των υπηρεσιών τους, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

3. Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Ο πάροχος υπηρεσιών δεν πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες σε περίπτωση έλλειψης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δυσλειτουργιών στο δίκτυο δεδομένων, δυσλειτουργιών στα συστήματα πληροφοριών, άλλων δυσλειτουργιών που προκαλούνται από εξωτερικό μέρος ή παρεμβάσεων ανωτέρας βίας.

Κατά την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινοί περιορισμοί, διακοπτόμενοι διακόπτες, διακοπή ή υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

4. Χρήση των Υπηρεσιών

Η πρόσβαση στην υπηρεσία προορίζεται αποκλειστικά για τον χρήστη.

Ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου να προσφέρει τη χρήση nooxshop.com υπηρεσιών από άλλα πληροφοριακά συστήματα ή τρίτους.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εφαρμογές ή διαδικασίες λογισμικού που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του εξοπλισμού του παρόχου, στην ασφάλεια του Διαδικτύου ή άλλων χρηστών του Διαδικτύου.

Ο χρήστης δεν μπορεί να ασκεί δραστηριότητες που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τον περιορισμό της λειτουργίας των διακομιστών του παρόχου στους οποίους ο ιστότοπος διαχειρίζεται τις υπηρεσίες ή να πραγματοποιεί άλλες επιθέσεις σε αυτόν τον διακομιστή ή να επικουρείται σε τέτοιες δραστηριότητες από τρίτους ή συστήματα. Ο διακομιστής της υπηρεσίας παροχής στον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία δεν μπορεί να φορτωθεί με αυτόματες αιτήσεις.

5. Προστασία των προσωπικών δεδομένων και διαβίβαση πληροφοριών

nooxshop.com δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη στο μητρώο της περιοχής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει έγκριση για τη μετάδοση πληροφοριών και εμπορικής επικοινωνίας που σχετίζονται με την υπηρεσία. Ταυτόχρονα, ο χρήστης μπορεί να αποσύρει την έγκρισή του ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις Αρχές Χρήσης των Cookies, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

7. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αποστέλλοντας αίτημα ακύρωσης της χρήσης των υπηρεσιών, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύναψη της παρούσας σύμβασης.

9. Χρήση ιστοσελίδων

Ο χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο αναγνωρίζει ότι, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου, δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το κείμενο, τα γραφικά στοιχεία ή άλλα προστατευόμενα στοιχεία στον ιστότοπο και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία χρήσης της ιστοσελίδας (server) του παρόχου να χρησιμοποιεί μηχανισμούς, συστήματα λογισμικού ή άλλες διαδικασίες που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία του ιστότοπου ή των διακομιστών.

Ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να προσθέτει πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Εδώ γίνεται αναφορά στην εισαγωγή παρατηρήσεων (εφεξής «συνεισφορές»). Τα μηνύματα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών και δεν παρουσιάζουν την άποψη του Παρόχου. Ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχονται στις συνεισφορές και τη συμμόρφωση αυτών των πληροφοριών με το νόμο.

Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε συνεισφορά, χωρίς αιτιολόγηση.

Οι συνεισφορές καθίστανται ιδιοκτησία του Παρόχου κατά τη στιγμή της προσθήκης τους στον ιστότοπο και ο δημιουργός τους μεταβιβάζει στον Προμηθευτή τα πνευματικά δικαιώματα επί των εν λόγω συνεισφορών, ακόμη και αν ανήκουν σε αυτόν, τα σχέδια που έχουν τεθεί στον Προμηθευτή αναφέρονται, αλλά δεν περιορίζονται σε: την υποχρέωση χρήσης, τροποποίησης, αντιγραφής, διανομής, παρουσίασης, δημόσιας προβολής, δημόσιας παρουσίας, αναπαραγωγής, εκτύπωσης, υπο-άδειας, μεταβίβασης ή πώλησης οποιασδήποτε τέτοιας επικοινωνίας και δημιουργίας παράγωγων έργων, υπο-αδειοδότηση σε τρίτους του δικαιώματος να εφαρμόζουν χωρίς περιορισμό τυχόν προηγούμενα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί σε σχέση με αυτές τις συνεισφορές.

Με την εισαγωγή της συνεισφοράς, ο χρήστης παραιτείται από κάθε δικαίωμα επιβράβευσης και δηλώνει ότι δεν θα περιορίσει τη χρήση της συνεισφοράς που έχει εισαχθεί.

Ο χρήστης δεν δικαιούται αποζημίωση για την εισαγωγή της συνεισφοράς.

Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να χορηγεί το δικαίωμα χρήσης (αποκλειστικά ή μη) της συνεισφοράς τρίτου προσώπου ή μέρους.

Στοιχεία επικοινωνίας προμηθευτή: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@nooxshop.com.

Τελευταία ενημέρωση 26.05.2022.