nooxshop.com je katalog proizvoda i usluga na internetu, dakle, nooxshop.com ne stavlja na prodaju bilo kakvu vrstu proizvoda ili usluge, već kupcima nudi brži pristup Dobavljačima proizvoda ili usluga. Tako se dodatne informacije o povratku ili pritužbama koje proilaze iz zaključivanja kupoprodajnog ugovora moraju direktno uputiti Dobavljačima proizvoda ili usluga.

Ukoliko imate bilo kakvu pritužbu, molimo vas da je direktno obratite Dobavljačima proizvoda ili usluga platforme nooxshop.com na koju ćete biti preusmjereni, kada kliknete na ‘U prodavnicu’, kako biste dovršili kupovinu proizvoda ili usluga.